O projektu

Jedná se o pilotní projekt pro Královéhradecký kraj s postupným rozšířením na Pardubický a Liberecký kraj (NUTS II Severovýchod) s následnou aplikací na celé území ČR. Vychází ze základních životně nevyhnutelných lidských potřeb, bez kterých se nelze obejít a tou je potřeba přijímat potravu.

Hlavním cílem projektu a tedy i hlavním výstupem je vytvoření komplexního vzdělávacího systému zaměřeného na propagaci potravinářské výroby s důrazem na místní národní potraviny   a ukázkami od prvovýroby až po prodej cílovým zákazníkům. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo osnovy školského vzdělávání, které dětem, mládeži, veřejnosti nabídnou ucelený přehled o výrobě potravin s možností návštěvy farem, potravinářských provozů a nákupem „přímo ze dvora", zkrácení cesty výrobku ke spotřebiteli a prohloubení zájmu spotřebitelů o zdravý životní styl.

Součástí projektu je také znovuvzkříšení upadajících řemesel (tkalcovství, hrnčířství, košíkářství), jejich ukázka a zároveň podpora za pomocí chráněné dílny (snaha integrace mentálně a tělesně postižených osob, které se zabývají řemeslnou výrobou). Proto i tento název projektu „Potravina a řemeslo".

Projekt si klade za cíl prohloubení zájmu dětí a mládeže k výběru školy či učňovského oboru v zemědělství, potravinářství a řemesle. Snahou je ukázat manuální zručnost, logické myšlení, tj. návrat k národní identitě a zachování tradic.

Informace pro zájemce

Kdo může být do projektu zapojen – informace:

Do projektu se může přihlásit jakýkoliv výrobce zemědělského, potravinářského nebo řemeslného výrobku v regionu, kde je výrobek vyroben, pokud u něj nejsou dány překážky pro provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů a provádí všechny úkony výroby související zejména s přípravou, upravováním, opracováním, zpracováním surovin, včetně balení a dalších úprav za účelem uvádění do oběhu, nikoli zmocněný zástupce (třetí pověřená osoba).

Regionem se rozumí územní celek vymezený pomocí administrativních hranic kraje, jako vyšší územně samosprávný celek na území České republiky.

"Víme, co jíme a tvoříme"